Verzekering en vergoeding 2022/2023

Vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigd ggz-aanbieder

 

Overzicht Zorgverzekeraars
Voor een up to date overzicht van de zorgverzekeraars verwijs ik u naar de website van de zorgwijzer.

Contracten met zorgverzekeraars
Voor 2024 heb ik een contract met de volgende verzekeraars:

 
ASR
CZ 
Ditzo (a.s.r.)
DSW 
ONVZ 
Salland
VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid

 

Check voordat u zich aanmeldt altijd met uw zorgverzekeraar of mw. G.J.M. Bouwman (AGB-code praktijk: 94058490, AGB-code persoonlijk: 94010370) een contract met uw zorgverzekeraar heeft. Als ik geen contract heb wordt de behandeling niet volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u zich vooraf te laten informeren over de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar.

In het contract met de respectievelijke zorgverzekeraars staat vermeld wat mijn omzetplafond is voor dit jaar. Een omzetplafond is als een budget dat ik heb toegewezen gekregen door de zorgverzekeraar. Dat kan er soms toe leiden dat ik nieuwe cliënten niet kan aannemen omdat ik mijn omzetplafond heb bereikt. Als dat zo mocht zijn, dan zal ik u, na overleg, terugverwijzen naar uw zorgverzekeraar.

Psychische hulp voor volwassenen en het eigen risico van € 385
De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.
Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2022 € 385. U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag bij een behandeling in de ggz al snel helemaal kwijt bent. Ook bij een kortdurende behandeling besteedt uw behandelaar namelijk relatief veel tijd aan extra handelingen zoals het opstellen van de indicatie en het behandelplan (indirecte tijd). 

Zorgprestatiemodel
Op 1 januari 2022 is het oude bekostigingssysteem vervangen door het Zorgprestatiemodel. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina van de LVVP. De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt door de LVVP in de komende periode aangevuld.

Voor informatie over het zorgprestatiemodel zie

Voor informatie de diverse polissen zie

Polissen en vergoedingen
Consumenten die kiezen voor een polis met een lage premie, moeten zich goed informeren over de inhoud van de polis. Wie zo'n polis afsluit weet zich verzekerd van alle zorg die onder de basisverzekering valt, maar kan daarvoor wel wat verder moeten reizen of moeten bijbetalen. Dat blijkt uit onderzoek naar zeventien zorgpolissen door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt daarover meer lezen onder deze link.

Als u een naturapolis hebt en uw behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling vergoed. Heeft uw behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80% van de kosten. Ondanks de benaming is de naturapolis vaak een mengeling van zorg in natura en zorg op basis van restitutie. De budgetpolis is een zuivere naturapolis. Deze kost minder, maar u krijgt daarmee alleen behandelingen vergoed van psychologen en psychotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Er zijn veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Lees uw polis dus goed door op wat wel en niet wordt vergoed.

  • Met een restitutiepolis kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis ontvangt u een 'marktconforme' vergoeding; vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.
  • Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura en restitutie. 

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan u verwijzen naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.

Niet-verzekerde zorg: diagnoses die niet meer worden vergoed
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen.

Generalistische basis-ggz
De behandeling in de generalistische basis-ggz duurt (afhankelijk van de diagnose) kort, middellang, intensief of chronisch. U hebt altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Tarieven
De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken.

De NZa tarieven voor 2023 kunt u vinden op de website van de overheid:
U vindt de tarievenlijst voor 2022 hier en voor 2023 hier.

U moet het bestand eerst downloaden en opslaan als Excelbestand waarna u de tarieven per beroepsgroep en tijd van consult kunt inzien.

Links op deze pagina onder Bijlagen kunt u klikken op Tariefbeschikking 23B – Bijlage 1.xlsx. Er opent dan een Excel bestand en dan kunt u zoeken onder Ambulant – kwaliteitsstatuut Sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3), en Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3).---

Uitgelicht: NZa Tarieven ZPM 2023 (https://zorgprestatiemodel.nza.nl/)

       
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten € 143,71
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten € 163,37
CO0635 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten € 166,13
CO0570 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten € 187,62
       

Gespecialiseerde ggz
Gespecialiseerde ggz-behandelingen worden -met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose aanpassingsstoornissen, en de 'andere aandoeningen die reden voor zorg zijn'- in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering.

Ongecontracteerde zorg
Tarieven ongecontracteerde zorg Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut.
Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.
Voorwaarden en tarief no-show Het tarief voor no-show is: € 50,00 per gemiste afspraak.

Een overzicht van de tarieven per beroepsgroep ziet u hier.

No show
Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show'. Ik zal dan ik 50 euro bij u persoonlijk in rekening brengen.

Bescherming van uw gegevens
Uw behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht.
In het kader van de vergoeding van uw behandeling, moet uw behandelaar wel informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraars. Als u echter niet wilt dat er informatie over uw behandeling bij uw zorgverzekeraar terecht komt, dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken en een privacyverklaring ondertekenen. Meer hierover kunt u ook lezen in de cliëntenfolder, die u op de website van de LVVP kunt inzien:   Folder voor Clienten

Identificatieplicht
Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het burgerservicenummer (bsn) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het bsn hoort. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt uw zorgverlener de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.
U kunt zich met deze documenten identificeren:

  • Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
  • Verblijfsdocumenten en W-document;
  • Rijbewijs (in sommige gevallen).


Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).